Шановний співвласник Бердянської  кредитної спілки  «Благо»
Згідно Статуту направляємо  Вам річний звіт за 2018 рік
і запрошуємо прийняти участь у звітно-виборних загальних зборах,
які  відбудуться 25 травня 2019 року
за адресою: м. Бердянськ, вул. Шевченка, 13
Будинок культури «Будівельник».
Початок зборів о 10.00 годині.               Початок реєстрації о 9.30 годині.

Порядок денний:

  1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради Кредитної спілки «Благо» за 2018 рік.
  2. Заслуховування та затвердження звіту правління Кредитної спілки «Благо» за 2018 рік.
  3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету Кредитної спілки «Благо» за 2018 рік.
  4. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії Кредитної спілки «Благо» за 2018 рік.
  5. Заслуховування та затвердження звіту про результати діяльності та письмових висновків про результати проведених перевірок Службою внутрішнього аудиту (контролю) Кредитної спілки «Благо» за 2018 рік.
  6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність КС (річна фінансова звітність та звітні  дані Кредитної спілки Благо» за 2018 рік) та затвердження річної звітності та результатів діяльності (звітності про фінансово – господарську діяльність) кредитної спілки «Благо» за 2018 рік.
  7. Розподіл нерозподіленого доходу, що залишився у розпорядженні Кредитної спілки «Благо»  за підсумками 2018 фінансового року.
  8. Ознайомлення з бюджетом Кредитної спілки «Благо» на 2019 фінансовий рік.
  9. Про визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності Кредитної спілки «Благо»  за 2019 фінансовий рік.
  10. Інші питання поточної діяльності.

ЗВІТ ПРАВЛІННЯ

Шановні члени кредитної спілки «Благо». Правління нашої спілки у 2018 році працювало у складі Олійника А.Ф. (голова) та Зайцевої С.А. (член правління). Головним напрямом діяльності Правління протягом року залишалося забезпечення потреб членів спілки в доступних кредитах. Дозвольте навести показники. За звітний рік активи збільшилися на 8,14 відсотка та становлять 1,228 млн. грн. Кількість членів станом на 31.12.18 р. становила 1845 чол. (прийнято 36 чол., виключено -9 осіб). Капітал перейшов позначку в 1 мільйон і становить 1035,48 тис.грн.. В цілому результати діяльності виглядають наступним чином: Дохід – 613,82 тис. грн. Витрати – 475,32 тис. грн. Фінансовий результат - +138,5 тис. грн. Нерозподілений дохід – +3,68 тис. грн. Власний капітал становить 354,75 тис. грн.. Депозитних вкладів немає. Виплачено 119,20 тис. грн. доходу на пайові внески членів КС. Середня відсоткова ставка на пай становила 19,0% річних. Члени Правління прожували розробку положень спілки, підвищували кваліфікацію, регулярно надавали звітність на розгляд Спостережної ради, Ревізійної комісії та Нацкомфінпослуг. На завершення дякую всім спілчанам за довіру до нашої установи та співпрацю.

Голова правління А.Ф.Олійник

ЗВІТ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ.

У 2018 році Спостережна рада працювала у складі: Святохи М.Ф.(голова), Созанської О.С.(секретар), Чанцевої О.П., Губар А.П., Щербина Р.І. За звітний період Спостережною радою було проведено 13 засідань. На порядку денному засідань розглядалися питання щодо контролю надання фінансових послуг, щоквартальне заслуховування звітів правління про результати фінансово – господарської діяльності, інформація щодо кількості та обсягів виданих членам КС кредитів та стан їх повернення, виконання бюджету у 2018 році, затвердження висновків внутрішнього аудитора, затвердження бюджету на 2019 рік, списання кредитів, делегування повноважень, поповнення резервного капіталу, тощо.

Голова Спостережної ради М.Ф. Святоха

ЗВІТ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ.

Кредитний комітет працював у складі: Зайцевої С.А. (голова), Олійника А.Ф. Засідання кредитного комітету проводились регулярно. Видано 230 кредитів на загальну суму 2411,82 тис. грн. Кредити видавались згідно цільових призначень. Мінімальна сума наданого кредиту склала 600 грн., максимальна – 42 тис. грн. Здебільшого строк користування кредитами склав 12 місяців. Посилено вимоги до позичальників на наявність офіційних доходів, нерухомого майна. Структура кредитів змінилася щодо попереднього року. Питома вага споживчих кредитів не змінюється, зате на ремонт житла зросла в структурі. Середній розмір кредиту різко збільшився і становить 14,0 тис. грн.

Голова кредитного комітету С.А. Зайцева

ВИСНОВОК РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.

Ревізійна комісія кредитної спілки “Благо “ працювала у складі: Кравченко І.А. (голова), Гнатовський П.П., Маркова А.В. (члени), і діяла відповідно до Статуту організації та Положень, які визначають її ділянку контролю. Було проведено 4 засідання, на яких виносилися питання щодо розгляду звітів правління про результати фінансово – господарської діяльності спілки за результатами кожного з кварталів, результатів планових перевірок, контролю за діяльністю Правління та кредитного комітету, заслуховування висновків внутрішнього аудиту. Інвентаризація готівкових коштів в касі проводилась впродовж 2018 року чотири рази. В результаті перевірок недостач та надлишків в касі не виявлено. ТОВ «Аудиторська фірма «Аудитор – Консультант – Юрист» своїм висновком підтвердила повноту та достовірність фінансової звітності кредитної спілки за 2018 рік. З повною відповідальністю стверджуємо, що фінансовий стан організації стабільний і відповідає всім вимогам державних, регулюючих та контролюючих органів.

Голова Ревізійної комісії І.А.Кравченко

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

Виконання бюджету за звітний 2018 рік.                   тис. грн.

 

 ДОХОДНА ЧАСТИНА:

План

Факт

 

 

План

Факт

1

Проценти за кредитами

618,00

608,08

13

Витрати на формування спільних фінансових фондів асоціацій

0,00

0,00

2

Проценти від фінансових інвестицій

2,00

0,37

14

Податок на прибуток нарахований

0,00

0,00

3

Інші непроцентні доходи

150,00

0,00

15

Інші витрати

4,00

5,75

4

Доходи разом

770,50

613,82

16

Загальна сума операційних витрат

537,50

469,05

5

ВИТРАТНА ЧАСТИНА (КОШТОРИС)

 

 

17

Витрати на формування РЗПВ від неповернених позичок

0,00

0,00

6

Нараховані проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членів кредитної спілки

0,00

0,00

18

Витрати на списання несплачених процентів за кредитами

12,50

0,53

7

Нараховані проценти за зобов'язаннями перед юридичними особами

15,00

5,74

19

Усього витрат

550,00

475,32

8

Витрати пов'язані із залученням коштів

15,00

5,74

20

Фінансовий результат

220,50

138,50

9

Витрати на страхування кредитів та внесків членів кредитної спілки на депозитних рахунках

0,00

0,00

21

Розподіл доходу за рішенням Спостережної ради, в т.ч.:

220,50

138,50

10

Витрати на нарахування заробітної плати та обов'язкових платежів

386,50

342,26

22

на формування резервного капіталу

20,00

15,62

11

Інші операційні витрати, у т. ч.:

132,00

120,93

23

на додаткові пайові внески

180,00

119,20

12

на благодійну діяльність

0,00

0,00

24

Нерозподілений дохід (збиток)

20,50

3,68

    

 Основні балансові статті.                                                                                                                    грн.

 

Початок року

Кінець періоду

Зміни за період %

Активи, разом

1168886,00

1136389,00

-2,78

Кредитний портфель

1802144,00

1682148,00

-6,65

в тому числі членам КС

1802144,00

1682148,00

-6,65

Кредити з порушенням режиму сплати, в тому числі:

771336,00

707367,00

-8,29

Прострочені кредити

200243,00

195192,00

-2,52

Неповернені кредити

571093,00

512175,00

-10,31

Безнадійні кредити

0,00

0,00

0,00

Сума фактично сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок

(766691,00)

(699691,00)

-8,66

Фінансові інвестиції, в тому числі:

39514,00

39514,00

0,00

Грошові кошти на депозитних рахунках в банках

0,00

0,00

0,00

Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС

0,00

0,00

0,00

Внески до капіталу кооперативного банку

0,00

0,00

0,00

Внески до капіталу ОКС

39514,00

39514,00

0,00

Державні цінні папери

0,00

0,00

0,00

Капітал КС, в тому числі:

970428,00

970693,00

0,03

Пайовий капітал

651742,00

632613,00

-2,93

Резервний капітал

315741,00

336235,00

6,49

Додатковий капітал

0,00

0,00

0,00

Нерозподілений дохід (збиток)

2945,00

1845,00

-37,35

Зобов’язання КС, в тому числі:

109111,00

56790,00

-47,95

Внески (вклади) членів КС на депозитні рахунки

0,00

0,00

0,00

Інші платні зобов’язання (кредит ОКС НАКСУ)

45400,00

0,00

0,00

Неоплатні зобов’язання

63711,00

56790,00

-10,86

 

Голова правління                                         Анатолій Феодосійович Олійник

Головний бухгалтер                                      Світлана Анатоліївна Зайцева

 

Фінансовий звіт розглянуто спостережною радою: протокол засідання спостережної ради № 2/44-19 від 31.01.2019 року.
Фінансовий  звіт розглянуто ревізійною  комісією:  протокол засідання ревізійної комісії № 1 від 25.01.2019 року.
З  повним  текстом   фінансової  звітності  та  звітних  даних,  достовірність яких підтверджена аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «Аудитор – Консультант – Юрист»,  можна ознайомитись в приміщенні кредитної спілки "Благо" за адресою:  м. Бердянськ, вул. Захисників України (Дзержинського), 29. тел..46-0-46.

Спостережна рада