Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

 • добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
 • рівноправності членів кредитної спілки;
 • самоврядування;
 • гласності.

Завдання кредитної спілки полягає у задоволенні потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг шляхом здійснення діяльності, передбаченої Статутом.

Всі члени кредитної спілки мають рівні права та обов'язки незалежно від розмірів пайових внесків. Голосування на Загальних зборах відбувається за принципом: один член кредитної спілки, присутній на зборах, - один голос.

Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку.

Основні види діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

 • приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;
 • надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності;
 • залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі;
 • виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;
 • розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також може придбати державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;
 • залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;
 • надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;
 • виступає членом платіжних систем;
 • оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;
 • провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Органи управління кредитної спілки

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ КС - найвищий орган управління кредитної спілки. Кожен член має один голос незалежно від  суми вкладених ним коштів. Він може бути обраний в органи управління і контролю кредитної спілки.

СПОСТЕРЕЖНА РАДА контролює діяльність кредитної спілки у період між загальними зборами відповідно до Статуту.

ПРАВЛІННЯ відповідає за політику кредитної спілки відносно внесків і кредитів, а також за організацію роботи відповідно до чинного законодавства. Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені кредитної спілки в межах, передбачених Законом України "Про кредитні спілки", Статутом КС та Положенням про правління.

КРЕДИТНИЙ КОМІТЕТ розглядає заяви про надання кредитів і приймає по них рішення.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ здійснює  контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки. Ревізійна комісія підзвітна й відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки.